کتابخانه آموزشگاهی: راهنمایی برای معلم – کتابدار

کتابخانه آموزشگاهی: راهنمایی برای معلم – کتابدار

در این کتاب ضمن تأکید بر اهداف کتابخانه آموزشگاهی به نکاتی که باید در ایجاد و راه اندازی یک کتابخانه چون مجموعه، فضا و کارکنان توجه کرد اشاره می کند. در ادامه به تفصیل درباره مکان و فضا، ذخیره مواد و مجموعه کتابخانه، نحوه انتخاب، تنظیم بودجه و تهیه منابع و سپس چگونگی بازنگری و صحافی مجموعه می پردازد.

بخش های پایانی درباره کارهای جاری کتابخانه، نحوه سازماندهی و نوع رده بندی و سرانجام استفاده از کتابخانه است. در خاتمه پنج پیوست که شامل خلاصه طرح رده بندی دیویی،قواعد برگه آرایی، امور مالی و تنظیم بودجه، خدمات پشتیبانی کتابخانه های آموزشگاهی و فهرستی از مواد خواندنی است در کتاب ارائه شده است.
 

شناسنامه کتاب:
ویژه نامه ها
سال نشر
۱۳۷۵

ديدگاه شما