بازی و رشد

بازی و رشد

کارشناسان بر این باورند که بازی در رشد همه جانبه کودکان نقش مهمی دارد. در بیست و پنج سال گذشته کشورهای پیشرفته و به ویژه نهادها و مراکز آموزشی  توجه ویژه ای به بازی های کودکان نشان داده اند.

تردیدی نیست که بازی جزء مهمی از زندگی کودکان کم سال را تشکیل می دهد. کودکان از راه بازی پیرامون خود را می شناسند و آن را تجربه می کنند. آن ها برای رشد شخصیت خود نیازمند اندیشه ورزی اند و بازی وسیله ایی است که این امکان را برای آن ها فراهم می کند.

هدف نویسندگان کتاب بازی و رشد شناساندن ویژگی های بازی و نقش آن در رشد و پرورش کودکان به زبان ساده و قابل درک برای پدران و مادران و آموزگاران و مربیان است. در بخش های نخستین کتاب بازی و ویژگی های آن تعریف شده است و در بخش های دیگر انواع بازی، فضا های بازی و مواد و وسایلی که در بازی ها مورد استفاده قرار می گیرند، شناسانده شده اند.

معرفی بازی ها همراه با نقش و کارکرد هر یک از آن ها در رشد جسمی و ذهنی کودکان، بخش کاربردی و جالب این کتاب را تشکیل می دهد.

این کتاب افزون بر آن که راهنمای مفیدی برای همه مادران و  پدران  به شمار می آید، منبع بسیار مفیدی برای مربیان مهد کودک ها و آموزگاران است.

 

شناسنامه کتاب:
عنوان اصلی:
Young Children: An Introduction to early Childhood Education
ناشران
نویسنده
استفان بی. گریوز ...و [دیگران]
برگردان
  • مهدی قراچه داغی
سال نشر
۱۳۷۸
راهنمای کتاب:
دسته بندی های کتاب
تحلیل کننده کتابشناسی:
فاطمه اشرفی

ديدگاه شما