عبور از مخاطب شناسی سنتی، تأملی در شناخت مخاطب ادبیات کودک

عبور از مخاطب شناسی سنتی، تأملی در شناخت مخاطب ادبیات کودک

این کتاب در ۸ فصل به صورت مسئله ی مخاطب شناسی در ادبیات کودک و نوجوان، تعریف مخاطب و مخاطب شناسی و سیر تاریخی مخاطب پژوهی، مخاطب در فرآیند ارتباطات، زمینه های پیدایش نظریه های ادبی مخاطب محور و ادبیات کودک و نوجوان، گرایش های اصلی شناخت مخاطب در ادبیات کودک و نوجوان، شناخت پیشینی از مخاطب کودک و نوجوان، می پردازد.

فهرست منابع و اعلام در پایان کتاب آمده است. در پشت جلد کتاب آمده است که به ادعای نویسندۀ آن، مخاطب شناسی وابسته به متن است در جای مخاطب شناسی باید از مخاطب شناسی ها سخن گفت، برخلاف مخاطب شناسی سنتی که برای همۀ متن ها مخاطبی یکسان درنظر میگیرد این اثر اگر چه بر مخاطب شناسی در ادبیات کودک تأکید می کند اما در پیشینه ی بحث مروری نیز بر مخاطب شناسی در ادبیات، نظریه های ادبی مخاطب محدود و تحولات مفهوم درنظریه های ارتباطات دارد.

شناسنامه کتاب:
ناشران
نویسنده
علی اصغر سیدآبادی
سال نشر
۱۳۸۵

ديدگاه شما