کتاب کودک و نوجوان:

جنگ سیب

داستان این کتاب، ماجراهای جنگ بر سر یک درخت سیب است که نیمی از آن در کشور پادشاه سام ونیمی دیگر در سرزمین پادشاه اسکار قرار دارد. دو پادشاه بر سر مالکیت سیب های این درخت دعوا دارند.

 سرانجام، کار به قرار و مدار روز جنگ می رسد:

"پادشاه سام پرسید: هشتم خرداد چه طور است؟ گمان کنم دوشنبه باشد."

"و پادشاه اسکار گفت: برای من که خوب است. توی میدان جنگ می بینمت!"

اما از روز هفتم خرداد، ماجراهای مختلفی پیش می آیند که سرنوشت جنگ را به کلی دگرگون می کنند.

متن و تصویرهای طنز آمیز کتاب، بسیار شیرین و جذاب اند. موضوع جنگ، به شیوه ای نو و ابتکاری مطرح شده است و پایان داستان، کودک مخاطب را غافلگیر می کند. کودک، در عین حال که با ماجراهای داستان می خندد و سرگرم می شود، با مقوله های جنگ و صلح و علت های اغلب بیهوده ی جنگ، با زبانی ساده فهم و مثالی طنزآمیز آشنایی می یابد و درک می کند که برای حل مشکلات، راهکارهایی جز دعوا و خون ریزی هم هست.
                                                                    
 

گزیده‌هایی از کتاب

پادشاه گفت:" حق با تو است"
پاک فراموش کرده بود.
اما نمی توانم در آخرین لحظه
جنگ را به هم بزنم.
از نزاکت دور است.
تازه، آدم نباید زیر قولش بزند.

کاربردها و فعالیت ها

فعالیت های کتاب "جنگ سیب"
نوع فعالیت: گروهی
 شمار مخاطبان: ۲۰-۲۵ نفر
گروه سنی مخاطبان: دانش آموزان سال های سوم و چهارم دبستان
آنچه نیاز دارید: برگه ی آ۴ به تعداد کافی، مداد یا خودکار برای نوشتن، مدادرنگی، مداد شمعی، ماژیک رنگی برای نقاشی، مقوای کلفت رنگی، قیچی ایمن، چسب مایع، کاغذ سوراخ کن، رشته ی کنف یا روبان های رنگی.
 هدف: آشنایی کودکان با مقوله های جنگ و صلح، تقویت مهارت حل مسئله، واداشتن کودک به تفکر، شناخت اهمیت پرهیز از خشونت و راهکارهای مسالمت آمیز، شناخت خطرها و زیان های جنگ و خشونت، آشنایی با کتابسازی.

 • کودکان را گروه بندی کنید.
 • داستان را تا پایان صفحه ی ۲۳ بلند خوانی کنید.
 • سپس دست از خواندن بکشید.
 • از هر گروه بخواهید نظر خود را درباره ی این که پادشاه سام چه کار بکند، درباره ی جنگ با پادشاه اسکار چه تصمیمی بگیرد و این داستان چگونه به پایان برسد، پس از مشورت با هم روی برگه هایی که دراختیارشان گذاشته اید، بنویسند.
 • برای هر صفحه ی داستان  خود تصویربکشند و تصویرها را رنگ کنند.
 • صفحه های داستان خود را شماره گذاری کنند و به ترتیب روی هم بچینند.
 • سپس با مقوای کلفت رنگی برای کتاب خود جلد بسازند. با کاغذ سوراخ کن، صفحه ها و دو طرف جلد را به اندازه های مساوی سوراخ کنند. صفحه ها را داخل جلد بگذارند و با گذراندن رشته ی کنف یا روبان رنگی، جلدها را به هم وصل کنند.
 • برای کتاب خود عنوان بگذارند و نام اعضای گروه را روی جلد بنویسند.
 • حالا هر گروه کتاب خود را برای دیگران بلند بخواند و تصویرهایش را نشان دهد.
 • بعد از پایان خواندن کتاب های گروه ها، گفت وگویی درباره ی راه حل و داستان هر گروه ترتیب دهید.
 • پس از پایان بحث و گفت و گو درباره ی داستان¬ها و راه حل های گروه ها، به  بلندخوانی بقیه ی داستان از کتاب بپردازید. ( ص۲۴).
 • دوباره درباره ی راه حل پادشاه سام گفت و گویی ترتیب دهید و بگذارید گروه ها راه حل های خود را با راه حل پادشاه سام مقایسه کنند و بگویند کدام راه حل عاقلانه تر و انسانی تر است.
شناسنامه کتاب:
عنوان اصلی:
‎Thed apple war
ناشران
نویسنده
Bernice Myers , برنیس مایرز
برگردان (متن)
 • مهرناز مصباح
سال نشر
۱۳۸۴

ديدگاه شما