کودک خود را بشناسیم

کودک در هر دوره‌ای از رشد، نیاز دارد توانایی‌ها و مهارت‌هایی را آموزش ببیند. اگر شناخت دقیقی از مراحل رشد کودک داشته باشید، می‌توانید در پرورش این توانایی‌ها و مهارت‌ها به کودک خود کمک کنید.

رشد زبانی، رشد شناختی، رشد شخصیتی و اجتماعی مراحل رشد کودک را تشکیل می‌دهند. مهارت‌های حرکتی، مهارت‌های ارتباطی و مهارت‌های زندگی نیز از آموزش‌هایی است که در مراحل مختلف رشد باید کودکان آموزش داد.

در این قسمت از کتابک، ویژگی‌های کودک در هر مرحله از رشد را بیان می‌کنیم و برای هر مرحله، کتاب‌های مناسب را به شما پیشنهاد می‌دهیم.