نمایشگاه مجازی از بازنویسی‌های شاهنامه برای کودکان به مناسبت روز بزرگداشت فردوسی و پاسداشت زبان فارسی

نمایشگاه مجازی از بازنویسی‌های شاهنامه برای کودکان به مناسبت روز بزرگداشت فردوسی و پاسداشت زبان فارسی

 ۲۵ اردیبهشت روز بزرگداشت فردوسی و پاسداشت زبان فارسی است.

کتابک به این مناسبت نمایشگاهی مجازی از بازنویسی‌های شاهنامه فردوسی برای کودکان و نوجوانان را از گنجینه کتاب‌های قدیمی موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان برپا کرده است. این نمایشگاه شامل کتابشناسی و تصویر جلد ۲۱ عنوان از بازنویسی‌های شاهنامه فردوسی برای کودکان است که از سال ۱۳۳۵ تا سال ۱۳۵۶ منتشر شده است.

 

 • ی‍ارش‍اطر، اح‍س‍ان. داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ش‍اه‍ن‍ام‍ه‌. [ت‍ص‍وی‍رگ‍ر م‍ح‍م‍ود ج‍وادی‌پ‍ور]. [ب‍ی‌ ج‍ا]: ص‍ن‍دوق‌ م‍ش‍ت‍رک‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ای‍ران‌ و آم‍ری‍ک‍ا، ۱۳۳۵.

داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ش‍اه‍ن‍ام‍ه‌

 

 • داس‍ت‍ان‌ ب‍ه‍رام‌ گ‍ور: از ش‍اه‍ن‍ام‍ه‌ ف‍ردوس‍ی‌. ب‍اه‍ت‍م‍ام‌ ص‍ادق‌ گ‍وه‍ری‍ن‌.--ت‍ه‍ران‌: ج‍اوی‍دان‌،۱۳۴۳ .

بهرام گور

 

 • رس‍ت‍م‌ و س‍ه‍راب‌ از ش‍اه‍ن‍ام‍ه‌ ف‍ردوس‍ی‌. ت‍ح‍ت‌ ن‍ظر پ‍روی‍ز ن‍ات‍ل‌ خ‍ان‍ل‍ری‌ وذب‍ی‍ح‌ ال‍ل‍ه‌ ص‍ف‍ا.-- ت‍ه‍ران‌: ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر،۱۳۴۳.

بازنویسی‌های شاهنامه فردوسی

    

 • ب‍ه‍ار، م‍ه‍رداد. ج‍م‍ش‍ی‍د ش‍اه. ن‍ق‍اش‍ی‌ ف‍رش‍ی‍د م‍ث‍ق‍ال‍ی‌. ت‍ه‍ران‌:ک‍ان‍ون‌ پ‍روش‌ ف‍ک‍ری‌ ک‍ودک‍ان‌ و ن‍وج‍وان‍ان‌،۱۳۴۶.

بازنویسی‌های شاهنامه فردوسی برای کودکان

 

 • رم‍ض‍ان‍ی‌، م‍ح‍س‍ن‌. اف‍س‍ان‍ه‌ه‍ائ‍ی‌ از ش‍اه‍ن‍ام‍ه‌. ت‍ص‍وی‍ر پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د از م‍ح‍م‍دت‍ج‍وی‍دی‌، ت‍ص‍اوی‍ر داخ‍ل‌ ک‍ت‍اب‌ از ک‍ام‍ران‌. ت‍ه‍ران‌: پ‍دی‍ده‌،۱۳۴۷.

بازنویسی‌های شاهنامه فردوسی برای کودکان

 • م‍ع‍رف‍ت‌، اف‍س‍ر. ش‍اه‍ن‍ام‍ه‌: (ب‍رای‌ ن‍وآم‍وزان‌). ت‍ه‍ران‌: ک‍ان‍ون‌م‍ع‍رف‍ت‌، (۱۳۴۸).

بازنویسی‌های شاهنامه فردوسی برای کودکان

 

 • برزو پسر سهراب. محمد نژد. تهران: پدیده، ۱۳۴۹.     

بازنویسی‌های شاهنامه فردوسی برای کودکان

   

 • رس‍ت‍م‌ و س‍ه‍راب. ت‍ه‍ی‍ه‌ ک‍ن‍ن‍دگ‍ان‌ ع‍ل‍ی‌ اص‍غ‍ر ف‍ی‍اض‌، ع‍ب‍اس‌ س‍ی‍اح‍ی‌؛ ن‍ق‍اش‌م‍ح‍م‍د ح‍س‍ن‌ ف‍رج‍ی‌. ت‍ه‍ران‌: ک‍م‍ی‍ت‍ه‌ م‍ل‍ی‌ پ‍ی‍ک‍ار ج‍ه‍ان‍ی‌ ب‍ا ب‍ی‍س‍وادی‌،م‍رک‍ز م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ و آم‍ار، ۱۳۴۹.

بازنویسی‌های شاهنامه فردوسی برای کودکان

 

 • م‍ش‍رف‌ آزاد ت‍ه‍ران‍ی‌، م‍ح‍م‍ود. زال‌ و س‍ی‍م‍رغ‌: از م‍ت‍ن‌ ش‍اه‍ن‍ام‍ه‌‌ ف‍ردوس‍ی‌. ن‍ق‍اش‍ی‌ن‍ورال‍دی‍ن‌ زری‍ن‌ ک‍ل‍ک‌. ت‍ه‍ران‌: ک‍ان‍ون‌ پ‍رورش‌ ف‍ک‍ری‌ ک‍ودک‍ان‌ و ن‍وج‍وان‍ان‌، ۱۳۵۱.

بازنویسی‌های شاهنامه فردوسی برای کودکان

 

 • گ‍ردآف‍ری‍د: ب‍راس‍اس‌ داس‍ت‍ان‍ی‌ از ش‍اه‍ن‍ام‍ه‌ ف‍ردوس‍ی‌/ ن‍ق‍اش‍ی‌ از ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍رص‍ادق‍ی‌. ت‍ه‍ران‌: ک‍ان‍ون‌ پ‍رورش‌ ف‍ک‍ری‌ ک‍ودک‍ان‌ و ن‍وج‍وان‍ان‌،۱۳۵۲ .

 

بازنویسی‌های شاهنامه فردوسی برای کودکان

 

 • ه‍م‍دان‍ی‌، ن‍ادع‍ل‍ی‌. رس‍ت‍م‌ و س‍ه‍راب‌. ت‍ه‍ران‌: ب‍ام‍داد،۱۳۵۳ .

بازنویسی‌های شاهنامه فردوسی برای کودکان

 

 • ب‍ی‍ژن‌ و م‍ن‍ی‍ژه‌. ب‍ازن‍وش‍ت‍ه‌ ص‍دی‍ق‍ه‌ م‍وس‍وی‌ ه‍م‍دان‍ی‌. [ب‍ی‌ ج‍ا: ب‍ی‌ ن‍ا]، (۱۳۵۴).

بازنویسی‌های شاهنامه فردوسی برای کودکان

 

 • ک‍ی‍ان‍وش‌، م‍ح‍م‍ود. از ک‍ی‍ک‍اوس‌ ت‍ا ک‍ی‍خ‍س‍رو آف‍ت‍اب‌/ ب‍ازن‍وش‍ت‍ه‌ م‍ح‍م‍ود ک‍ی‍ان‍وش‌. ت‍ه‍ران‌:اداره‌ ک‍ل‌ ن‍گ‍ارش‌ وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ه‍ن‍ر، (۱۳۵۴).

بازنویسی‌های شاهنامه فردوسی برای کودکان

 

 • ه‍م‍دان‍ی‌، ن‍ادع‍ل‍ی . زال‌ و روداب‍ه‌. ن‍ق‍اش‍ی‌ و طرح‌ روی‌ ج‍ل‍د: اح‍م‍د س‍خ‍اورز. ت‍ه‍ران‌: ب‍ام‍داد، ۱۳۵۴.

بازنویسی‌های شاهنامه فردوسی برای کودکان

 

 • ه‍م‍دان‍ی‌، ن‍ادع‍ل‍ی. ف‍ری‍دون‌ و ض‍ح‍اک‌. ن‍ق‍اش‍ی‌ و طرح‌ روی‌ ج‍ل‍د: اح‍م‍د س‍خ‍اورز. ت‍ه‍ران‌: ب‍ام‍داد،۱۳۵۴.

بازنویسی‌های شاهنامه فردوسی برای کودکان

 

 • م‍ش‍رف‌ آزاد ت‍ه‍ران‍ی‌، م‍ح‍م‍ود. زال‌ و روداب‍ه‌. ن‍ق‍اش‍ی‌ ن‍ورال‍دی‍ن‌ زری‍ن‌ ک‍ل‍ک‌. ت‍ه‍ران‌:ک‍ان‍ون‌ پ‍رورش‌ ف‍ک‍ری‌ ک‍ودک‍ان‌ و ن‍وج‍وان‍ان‌،۱۳۵۴ .

بازنویسی‌های شاهنامه فردوسی برای کودکان

 

 • اخ‍وت‌، م‍ح‍م‍درح‍ی‍م‌. اش‍ک‍ی‌ ب‍ر: اس‍ف‍ن‍دی‍ار: ب‍رداش‍ت‌ از ش‍اه‍ن‍ام‍ه‌، ب‍رای‌ ن‍وج‍وان‍ان‌. گ‍ردان‍ده‌‌ م‍ح‍م‍درح‍ی‍م‌ اخ‍وت‌.-- اص‍ف‍ه‍ان‌: ن‍ق‍ش‌ ج‍ه‍ان‌، [۱۳۵۴].

بازنویسی‌های شاهنامه فردوسی برای کودکان

 

 • رس‍ت‍م‌ و اس‍ف‍ن‍دی‍ار: اق‍ت‍ب‍اس‌ از ش‍اه‍ن‍ام‍ه‌ ی‌ ف‍ردوس‍ی‌/ ن‍ق‍اش‍ی‌ از س‍ی‍روس‌ راد. ت‍ه‍ران‌: ک‍ان‍ون‌ پ‍رورش‌ ف‍ک‍ری‌ ک‍ودک‍ان‌ و ن‍وج‍وان‍ان‌، ۱۳۵۵.

بازنویسی‌های شاهنامه فردوسی برای کودکان

 

 • هفت خوان رستم. انتشارات کانون پرورش فکری کودکان،  ۱۳۵۵.

بازنویسی‌های شاهنامه فردوسی برای کودکان

 

 • س‍ع‍ی‍دی‌ خ‍وزی, احمد. چ‍ن‍د داس‍ت‍ان‌ ب‍رگ‍زی‍ده‌ از ش‍اه‍ن‍ام‍ه. ت‍ه‍ران‌: ب‍ن‍ی‍اد، ۱۳۵۶.

بازنویسی‌های شاهنامه فردوسی برای کودکان

ديدگاه شما

کپچا
این پرسش برای آزمایش این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا خیر و نیز برای جلوگیری از ارسال خودکار هرزنامه.