متل خره خراطی می‌کرد

متل خره خراطی می‌کرد
ویراستار: 
گروه ویراستاران کتابک

متل خره خراطی می‌کرد (متل یزدی) 

یک روزی بود و روزگاری،
پشت خونه ما یک گودالی،
موش ماسوره می‌کرد،
بچه موش ناله می‌کرد،
شتر نمد مالی می‌کرد،

خره خراطی می‌کرد،
گاو گو بازی می‌کرد،
اسب عصاری می‌کرد،
فیل اومد سیل و تماشا،
پاش لیزید و افتاد تو چا،
گفت: چه کنم، چاره کنم،
نیم من گوش قلیه کنم،
بخورم ، خورده مشه،
نخورم گنده مشه،
من بخورم ، تو چه کنی؟
تو بخوری ، من چه کنم؟
روما حد دروازه کنم،
صدای بزغاله کنم،
گیلی گیلییک ، به
دمبه داری ؟
نه

متل‌های دیگر را در ادامه بخوانید 

 

راهنما

عضویت در کانال تلگرام