ده فرمان زمين

ده فرمان زمين

   ارنست كالنباخ  Ernest Callenbach  رمان نویس و زمین‌اندیش امریکایی که در داستان ها، کتاب های غیرداستان و مقاله هایش همواره نگران آینده زمین بوده است،‌ به گونه ای اندیشه هایش را با مفاهیم توسعه پایدار پیوند داده است. ده فرمان زمین در حقیقت، نگرش او و تفسیر او از مفاهیم توسعه پایدار است. این ده فرمان می تواند در آموزشگاه ها و کتابخانه ها به کودکان و نوجوانان آموزش داده شود.

زمین را چگونه پاس بداریم؟   

  •   زمین را عزیز و گرامی بداریم و بدان عشق‌ بورزیم، چه اوست كه زندگی را هموار جان ما می کند  و ماندگاری مان را نیز چاره ای می‌اندیشد!
  • هر روزی را كه بر روی زمین سر می‌كنیم، فرهمند بداریم و گردش فصل‌ها را جشن بگیریم!
  •  نه خود را بالاتر از دیگران بدانیم،  نه آن‌كه راه دیگران  را از هستی  به نیستی هموار سازیم!
  •  از جانوران كه خوراك ما را فراهم می‌آورند و گیاهان كه ما را سیر می‌كنند، سپاسگزار باشیم!
  • به فرزندان اندک  بسنده كنیم، زیرا كه افزونی مردم باری است بر شانه های  زمین!
  •  با جنگ، دارایی‌های زمین را ویران و نابود نكنیم!
  • بكوشیم تا بزرگی و نیروی زمین را به آن بازگردانیم نه آن‌كه با دوشیدن زمین در پی سود خود باشیم!
  • پیامد رفتارهای خویش را بر روی زمین از چشم خود و دیگران پنهان نكنیم!
  • با تهی‌كردن زمین یا آلوده ساختن آن به حقوق آیندگان دست‌درازی نكنیم!
  • چنان در به كار بردن فراوانی‌ها میانه‌رو باشیم كه همگان بتوانند بر سر سفره مهربانی‌های زمین بنشینند!
اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۸۸-۰۳-۱۶ ۱۰:۳۶
برگردان:
محمد هادی محمدی
متن سفارشی:

ديدگاه شما