لالایی کرمانشاهی

لالایی کرمانشاهی
ویراستار: 
گروه ویراستاران کتابک

برگردان لالایی :

برایت لالایی می گویم وقت غروب است

گهواره ات را پای درختی می بندم

گهواره ت را پای یک بید می بندم

نمیری و امیدم باشی

لالالالا می گویم تا ماه در بیاید

گلی همرنگ تو از کوه در آید

گوساله گاوکوهی به شیر آید

هر کسی به تو چشم (بد) دارد (= می نگرد) چشمش درآید

لالایی می گویم و خوابت می کنم

علی می گویم و بیدارت می کنم

لالالالا لالایت را قربان شود

 

گردآورنده از باختران: فریبرز مطیع پور

راهنما

عضویت در کانال تلگرام