پژوهش های دبستانی

پژوهش های دبستانی

دراین بخش روش های پژوهش با دانش آموزان پایه های گوناگون دبستان همراه با چند نمونه شناسانده می شود.

پژوهش دبستانی با آموزش دانش آموز برای بهره گیری از ابزار مشاهده (به کارگیری حواس) آغاز می شود و او را گام به گام با کتابخانه و مطالعه ی انواع کتاب ها و مواد خواندنی آشنا می کند. ایجاد مهارت های پژوهشیدرکودکان این گروه سنی موجب می شود که بهتر ببینند، بشنوند، لمس کنند، ببویند و... به آسانی بتوانند از منابع موجود در اطراف شان بهره بگیرند، با انواع کتاب ها و مواد خواندنی مورد نیاز و چگونگی استفاده از رسانه های دیداری و شنیداری آشنا شوند و در این راستا هر یک از منابع کار را با ارائه ی یافته های پژوهشی خود به شکل گفتاری، دیداری (نقاشی) و نوشتاری (جملات ساده ی کوتاه) تکمیل کنند. دانش آموزان باید چگونه پرسیدن و طرح پرسش های پژوهشی را به عنوان طرح پژوهش، منابع مرجع و روش پاسخ دادن به پرسش های پژوهش با استفاده از منابع را به صورت فردی و گروهی بیاموزند و مهارت های مناسب جست وجو را به دست آورند. رشد مهارتپرسشگری رفته رفته کودکان را در فرآیند جست و جو قرار خواهد داد.

راهنما
صفحه اصلی: 

ديدگاه شما