شعر بهار آمد از پروین دولت آبادی

بهار آمد، گل آمد

نسرین و سنبل آمد

گل‌های سرخ و زیبا

در باغ خانه‌ی ما

چشم‌ها را باز کردند

با خنده ناز کردند

بنفشه دسته دسته

کنار جو نشسته

در روز آفتابی

در آسمان آبی

پرنده‌ی خوش آوراز

پر زد و کرد پرواز

بهار آمد، گل آمد

نسرین و سنبل آمد

 

پروین دولت آبادی

 

درباره پروین دولت‌آبادی بیشتر بخوانید

نویسنده
پروین دولت آبادی
ویراستار:
گروه ویراستاران کتابک
پدیدآورندگان:
Submitted by editor on