شعر کتاب خوب از عباس یمینی‌شریف

من یار مهربانم

دانا و خوش بیانم

گویم سخن فراوان

با آن که بی زبانم

پندت دهم فراوان

من یار پند دانم

من دوستی هنرمند

با سود و بی زیانم

از من مباش غافل

من یار مهربانم

عباس یمینی شریف

نویسنده
عباس یمینی شریف
ویراستار:
گروه ویراستاران کتابک
پدیدآورندگان:
Submitted by editor on