سخن جیم تریلیس درباره کتاب

سخن جیم تریلیس درباره کتاب

هرچه بیشتر کتاب بخوانید، بهتر دریافت می‌کنید و هرچه بهتر دریافت کنید علاقه‌مندتر می‌شوید؛ هرچه علاقه‌مندتر شوید، بیشتر انجامش می‌دهید.

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۹۶-۰۵-۱۵ ۱۰:۳۸
متن سفارشی:

ديدگاه شما