شعر بره‌ی کوچولو از محمود کیانوش

بره‌ی خوشگل سفید

کوچک چاق تُپُلی

چشم سیاه لب کلفت

برف تن زبان گلی

بَع بَع تو به گوش من

چهچه بلبلان باغ

چشم تو با نگاه گرم

مثل شب پر از چراغ

تو دره‌ها بچر، بدو

بگرد و جست و خیز کن

آن بدن لطیف را

تو چشمه‌ها تمیز کن

نویسنده:
پدیدآورندگان:
Submitted by skyfa on