شعر بهار آمد از پروین دولت آبادی

بهار آمد، گل آمد

نسرین و سنبل آمد

گل‌های سرخ و زیبا

در باغ خانه‌ی ما

چشم‌ها را بازکردند

با خنده ناز کردند

بنفشه دسته دسته

کنار جو نشسته

در روز آفتابی

در آسمان آبی

پرنده‌ی خوش آواز

پَر زد و کرد پرواز

بهار آمد، گل آمد

نسرین و سنبل آمد

پدیدآورندگان:
Submitted by skyfa on