آیا آواز خواندن در به یاد سپردن دانسته های ما مؤثر است؟

عنوان لاتین:
Does Singing Help Us Retain Information

سطح بندی: پایه چهارم و پنجم

گروه بندی: علم شناختی

موضوع: کشف این موضوع که آیا آواز خواندن به ما در به یاد سپردن دانسته ها کمک می کند.

 پرسش های پژوهش:

  • افراد مورد آزمایش تا چه اندازه واژگان یک فهرست را که به شکل عادی بیان می شود به یاد می سپارند؟
  • تا چه اندازه واژگان را به کمک یک آواز به یاد می سپارند؟
  • آیا میزان به خاطر آوردن واژگان به کمک آواز به شکل مشخصی بالاتر است؟

مردم به شکل های گوناگونی می آموزند. کم و بیش در همه ی فرهنگ ها و در طول تاریخ، مردم از موسیقی و آواز به عنوان ابزاری برای آموختن و به خاطر سپردن استفاده کرده اند. شیوه ی آموزش همراه با موسیقی، به ویژه برای کودکان، شیوه ای فراگیر است. این پروژه روشن می کند که آیا آواز خواندن بیش تر از صحبت کردن صرف درباره ی یک رشته اطلاعات، توانایی فرد را برای به خاطر سپردن آن ها بالا می برد یا نه.

آنچه نیاز دارید:

  • فهرستی از واژگان را به دو شکل تهیه کنید. یکی از فهرست ها به شکل گفتاری عادی و دیگری در قالب ملودی های آشنا یا ملودی که خودتان ساخته اید.
  • کاغذ و مداد برای ثبت نتیجه ها
  • دست کم ۴۰ نفر برای آزمایش

روش آزمایش:

  • افراد مورد آزمایش را به دو گروه تقسیم کنید.
  • با گروه اول، فهرست واژگان را برای هر نفر با صدای معمول رو خوانی کنید. بعد از او بخواهید که هر چند تا واژه ای را که می تواند از فهرست به یاد بیاورد، برای شما بازگو کند. شمار واژگانی را که به خاطر سپرده است، ثبت کنید.
  • با گروه دوم، برای هر نفر فهرست واژگان را با آواز بخوانید. سپس از او بخواهید هر چند تا واژه ای را که می تواند از فهرست به یاد بیاورد، برای شما با آواز بخواند. شمار واژگانی را که به خاطر سپرده است، ثبت کنید.
  • نتیجه ها را بررسی کنید. آیا افراد مورد آزمایش در گروه آواز، در به یاد آوردن واژه ها، از افراد گروه گفتار موفق تر بودند؟

اصطلاحات/مفاهیم: شیوه ی آموزش با موسیقی، به یاد سپردن

برگردان:
عاطفه سلیانی
ویراستار:
گروه ویراستاران کتابک
Submitted by editor3 on