دنیا را به کودکان بدهیم-ناظم حکمت

دنیا را به کودکان بدهیم،

حداقل برای یک روز

بدهیم مانند بالونی رنگارنگ

بازی کنند، بازی کنند،

آواز سر دهند در میان ستارگان.

دنیا را به کودکان بدهیم،

بدهیم مانند یک سیب بزرگ

مانند یک تافتون گرم،

چیزی نیست یک روز.

دنیا را به کودکان بدهیم

حداقل برای یک روز

تا دنیا، دوستی را درک کند.

کودکان،

دنیا را از دست ما خواهند گرفت

و درختان جاویدان بر آن خواهند کاشت!

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۹۳-۱۲-۰۴ ۱۰:۵۰
ویراستار:
گروه ویراستاران کتابک
نویسنده:
ناظم حکمت
متن سفارشی:

ديدگاه شما