کارگاه کتابک در نخستین سالگرد تولدش

کتابک در روز دوشنبه ۵ بهمن، میهمانان ویژه ای داشت. دوستان و کارشناسانی که در نخستین سالگرد تولد کتابک، میهمان کارگاه یک روزه کتابک شدند و با شرکت در آن با ویژگی ها و امکانات گوناگون کتابک بیشتر آشنا شدند.

توران میرهادی، بنیان گذار "شورای کتاب کودک"، نوش آفرین انصاری، دبیر شورای کتاب کودک،  منیرهمایونی مدیر کانون  توسعه فرهنگی کتابخانه های روستایی ،‌ مریم احمدی، مدیر موسسه مادران امروز، ملیحه پیشداد سرپرست خانه کتابدار، شهرام اقبال زاده، دبیر انجمن نویسندگان کودک و نوجوان ، ایوب موحدی پور عضو هیئت سرپرستی کتابک، یوسفی نماینده ای از "آشیانه کودک" و جمعی دیگر از کارشناسان و مروجان ادبیات کودک از میهمانان کارگاه کتابک بودند.
کارگاه به شکل ۷ گروه سه نفره، برگزار شد و شرکت کنندگان کوشیدند با استفاده از کتابک به عنوان تنها منبع اطلاعاتی، برای ترویج خواندن در دو مرکز فرضی :‌یک مجتمع فرهنگی روستایی و یک آموزشگاه در یک شهر، برنامه ریزی کنند.

این کارگاه از یک سو شرکت کنندگان را با بخش های بیشتر کتابک و ظرفیت های موجود در آن آشنا کرد و از سوی دیگر بازخورد شرکت کنندگان راه های تازه ای را پیش روی  دست اندرکاران کتابک گشود.
در پایان با جشنی کوچک، نخستین سالگرد آغاز به کار کتابک گرامی داشته شد. به این امید که دست اندرکاران ادبیات کودک ایران و مروجان، آموزگاران و پدر و مادران، سفیران کتابک باشند و آن را به دورافتاده ترین نقاط ایران ببرند تا همه کسانی که دوست دار کودک و ادبیات و خواندن و رشد و بالیدن آن ها  هستند به اطلاعات مورد نیاز خود در کتابک  دسترسی پیدا کنند و از این راه  تجربه های خود را با دیگران سهیم شوند.
 

کلیدواژه:
Submitted by admin on