لالایی ارکواز ملکشاهی

برگردان لالایی :

برای تو از دل و جانم لالایی می‌گویم تا وقتی که تو بزرگ شوی و فرمان ببری

برای تو از صبح تا شب لالایی می‌گویم زیرا تو مانند گلی هستی در کوه ما نشته

آنقدر در گوش را ستت پسر پسر بگویم تا وقتی که برادران خوبت از راه می‌رسند

لالایی میگویم ای درخت پیر که سمور در تو لانه کرده  بچه من کوچک است و هنوز در گهواره است

برای تو خودم لالایی می‌گویم و پارچه ابریشم روی تو می‌کشم

هه لالا ای عزیز دلم اگر چه تو خوابیده‌ای بدان که متکای زیر سرت از گل درست شده است.

لالایی ارکواز ملکشاهی

نویسنده
گروه خبر کتابک
ویراستار:
گروه ویراستاران کتابک
منبع
کتاب لالایی های ایرانی نجف زاده ص ۳۸ و ۳۹
Submitted by editor on