بزرگترین معمای جهان

عنوان لاتین
The Greatest Riddle in the World

کتاب با یک معمای چند جمله ای برگرفته از شعرهای هند کهن آغاز می شود و سپس معماهای تصویری می آیند. روند منطقی کتاب بر پایه ی انتزاع اعداد ۱ تا ۱۰ است. در پایان کتاب، پاسخ معماهای تصویری داده شده اند.

معماهای تصویری این کتاب با بهره گیری از جادوی اعداد انتزاعی، سبب می شوند که مخاطب برای دستیابی به راز آنها بارها و بارها کتاب را ورق بزند. این ویژگی بر خصلت معماگونه ی کتاب می افزاید و خود اثر را نیز به یک معما تبدیل می کند. مفاهیم بسیار پیچیده با تصویرهایی بسیار ساده نمایش داده شده اند. بسیاری از مفاهیم همچون چپ و راست تکرار می شوند و مفاهیم عینی و ذهنی درهم می آمیزند. کتاب از موضوع هستی و شناخت طبیعت آغاز و به فرضیه و نظریه ختم می شود.

این کتاب برای کار آموزگار در کلاس ریاضی، برای جذابیت و افزایش درک ریاضی دانش آموزان گروه سنی ب و ج پیشنهاد می‌شود.

برگردان
حمیده رضوان
تهیه کننده
عاطفه سلیانی
سال نشر
۱۳۸۴
نویسنده
Ingrid Mitterecker, اینگرید میترکر
Submitted by admin on