کتاب کودک و نوجوان: باغبانی در دسترس

باغبانی در دسترس

کتاب باغبانی در دسترس کتابی است از هانس شومان، مربی باغبانی آموزشگاه باغ بارتی مئوس هلند که تجربه های خود را در آموزش باغبانی به دانش آموزان نابینا و کم بینای بین ١٢ تا ٢٠ ساله به نگارش درآورده است.

این کتاب رویکردی دیگر به باغبانی دارد و تنها به بیان دستور کار باغبانی و روش پرورش گیاهان نپرداخته است. بلکه به باغبانی به عنوان پل ارتباطی بین افراد نابینا با جامعه و دنیای بیرون نگریسته است. نویسنده لذت بردن کارورزان را پایه کار می داند و کارورزان و دیگر خوانندگان را به بهره از دیگر حواس خود فرا می خواند. 

مطالب کتاب در نه فصل گنجانده شده اند. کتاب با تعریفی از نابینایی و کم بینایی، تاثیر باغبانی آن بر توسعه ی توانمندی های فردی این گروه آغاز می شود و به اهمیت و نقش باغبانی در زندگی روزمره ی افراد نابینا و کم بینا، دستورکارهایی برای باغبانی با این افراد، تفاوت ادراک میان دیدن و لمس کردن و نقش آن در انواع کارهای روزانه، فعالیت هایی برای آموزش نظری باغبانی و شیوه های عملکرد آن ها می پردازد. افزون بر این آموزشکده ی بارتی مئوس را به عنوان یک الگو معرفی و اهداف مورد نظر در طراحی و راه اندازی این آموزشکده و ساختار تشکیلاتی و منابع مالی مورد نیاز برای تاسیس آموزگاهی همانند آن را ارائه داده است و راهکارهای راه اندازی چنین آموزشگاهی را بررسی می کند.

شناسنامه کتاب:
عنوان اصلی:
Gardening within armr's reach :gardening and experiencing nature for the visually handicapped
ناشران
نویسنده
Hans Schuman, هانس شومان
برگردان (متن)
  • الهه مرعشی
سال نشر
۱۳۸۹

ديدگاه شما

پرسش و پاسخ