جوجه

جوجه

تصویرهای کتاب عکس‌های واقعی هستند که کم و بیش هم‌اندازه جوجه طبیعی چاﭖ شده‌اند و با تصویرسازی به شکل فانتزی، به عکس‌ها چیزهایی اضافه شده است. کودک با گشودن صفحه های مقوایی این کتاب از جهت های مختلف، پاسخ پرسش هایی را که در صفحه ی پیش آمده است، می یابد. شکل ویژه گشودن کتاب سبب تحرک، لذت، تمرکز و جذب بیشتر کودک می شود. کیفیت چاﭖ و جنس مقوا ی کتاب کاملا مناسب این گروه سنی است و به راحتی ﭘاره نمی‌شود.

شناسنامه کتاب:
نویسنده
ﭘیر کارلو
برگردان
  • مسلم قاسمی
سال نشر
۱۳۸۳
خرید کتاب

عضویت در کانال تلگرام