فیلسوف کوچولو

پرسش های گاه و بیگاه کودکان از مفاهیم بنیادی و جدی زندگی، مثل مرگ، بیماری، خداوند، زمان و چیزهای دیگری از این دست، برای هیچ یک از مادران و پدران امروز بیگانه نیست. ممکن است این پرسش ها از سر کودکانگی و بکر بودن ذهن بچه ها تلقی شوند، اما جور دیگری هم می توان به این پرسش ها نگاه کرد.

در کتاب فیلسوف کوچولو، روزبه گیلاسیان تلاش کرده است جور دیگری به این پرسش ها نگاه کند. او تلاش کرده است نشان دهد هر کدام از پرسش های عجیب و غریب و نوی کودکان می توانند جدی گرفته شوند و مثل سرچشمه ای کوچک این ظرفیت را دارند که سر منشا و نقطه ی آغاز یک رودخانه ی پر شور و پر از افت وخیز باشند.

به همین دلیل هم می توان تهیه ی این کتاب وخوانندن آن را برای کودکان به هر پدر ومادری که به دنبال محافظت از جوهر فلسفی کودکش و پرورش ذهن جست وجو گر و نا آرام اوست توصیه کرد. کم تر تحقیقی می تواند به ما بگوید کودکی فیلسوفان بزرگ جهان چگونه سپری شده و احوال آنان در سال های نخست زندگی چگونه بوده است، اما گفتن این که به ازای هر فیلسوف بزرگ، قطعا چند ذهن درخشان و دقیق دیگر نیز وجود داشته اند که می توانسته اند با پی گرفتن پرسش های کودکانه ی خود به فیلسوفان بزرگی تبدیل شوند، نیاز به هیچ پژوهش خاصی ندارد. کافی است به شیوه ی متعارف سرکوب و خاموش کردن این پرسش ها در سال های کودکی نگاهی بیندازیم تا معترف شویم زنده نگاه داشتن این پرسش ها وظیفه ی دشواری است که در توان هر کودک و نوجوانی نیست.

کتاب فیلسوف کوچولو کودک شما را یاری می کند که این وظیفه ی دشوار را به انجام برساند؛ به همین دلیل هم حضورش در قفسه ی کتاب کودک تان می تواند نشانه ای از ظهور یک ذهن زیبای نو در سال های آینده باشد.

تهیه کننده
پژوهشنامه ادبیات کودک و نوجوان- سال پانزدهم- شماره ۷
نویسنده
روزبه گیلاسیان
پدیدآورندگان
Submitted by admin on