نشانه مولف فارسی: جدول سه رقمی مبتنی بر كاتر- سن برن

نشانه مولف فارسی: جدول سه رقمی مبتنی بر كاتر- سن برن

تنظیم کتاب ها در قفسه با تعیین شماره ی رده بندی خاتمه پیدا نمی کند. در هر موضوع صدها و هزارها کتاب نوشته می شود و کتابدار ناچار است برای تنظیم کتاب ها در هر موضوع نیز از نوعی نظم پیروی کند.

در طراحی نشانه مولف کتابداران نظم الفبایی را به لحاظ سادگی و منطقی بودن آن و نیز آشناتر و قابل فهم تر آن برای مراجعه کنندگان بر سایر روش ها ترجیح داده اند. این روش تركیبی است از حرف و رقم كه برای تنظیم الفبایی كتاب ها بر حسب سرشناسه در یك شماره‌ی واحد رده ‌بندی به كار می ‌رود. در این کتاب که یکی از کارابزارهای اصلی فهرستنویسی و رده‌بندی است شما با تاریخچه جدول نشانه مولف فارسی، شیوه تنظیم، مورد استفاده، فواید نشانه مولف، روش به کار بردن جدول برای نام های مرکب، ترجمه ها، کنفرانس ها ، سازمان ها، اسامی جغرافیایی، سرگذشتنامه ها، کتابشناسی ها، ... آشنا می شوید و از جدول سه رقمی ارایه شده بر پایه ردیف الفبایی نام ها می توانید برای تعیین نشانه مولف کتاب در دست رده بندی استفاده کنید.

 

 

 

 

شناسنامه کتاب:
نویسنده
امیر مسعود نیكبخت جم
سال نشر
۱۳۸۳

عضویت در کانال تلگرام