فرزند سیمرغ

فرزند سیمرغ

سام و قارون دو پهلوان ایرانی برای مشورت به دربار فریدون شاه خوانده شده اند. موضوع مشورت تصمیم در مورد (سلم) و (تور) پسران فریدون شاه است که سالها پیش برادر بی گناهشان ایرج را کشته اند و اکنون اظهار پشیمانی می کنند و قول دوستی با پدر و منوچهر؛ پسر ایرج را می دهند.

فریدون شاه یک پدر است و می پرسد با پسرانی این چنین چه کنم ؟! بجنگم یا ببخشم؟ سام پهلوان ایرانی آرزوی فرزند دارد. خداوند پس از سال ها به او پسری می دهد با موهای سپید همچون پیر مردان. موی سپید برای نوزاد را مردم آن زمان بد و بی آبرویی می دانستند. و سام هم مثل فریدون از خود می پرسد که با کودکی این چنین چه کنم؟ او را نگه دارم یا بر قله ی کوه رها کنم؟ "فرزند سیمرغ" باز نویسی خلاق از داستان تولد، عشق و ازدواج زال سپید موی؛ پدر رستم است. این داستان از شاهنامه ی فردوسی از نظم به نثر و به ساختاری امروزی در آمده است. داستان از زبان سام پدر زال روایت می شود تا حال و موقعیت این پهلوان به عنوان یک پدر در لحظات حساس زندگی حس شود. داستان همراه تصاویری است که روح تاریخی ایرانی دارد. در صفحه پردازی از نشانه ها و علائم ایرانی استفاده شده است. در انتهای کتاب یک صفحه شجره نامه تصویری از شخصیت ها راهنمای خوبی برای مخاطب است. ابیاتی از شاهنامه به تناسب در کنار تصاویر آمده است که یادآور منبع کتاب باشد.

شناسنامه کتاب:
ناشران
نویسنده
آتوسا صالحی
سال نشر
۱۳۷۶

ديدگاه شما