مشارکت

مشارکت

یکی از اصول سازنده جامعه های امروزی یا جامعه مدنی مشارکت است. مشارکت شهروندان با هم و مشارکت آن ها با دولت سازنده پایه های جامعه مدنی است. بنابراین مشارکت از کلیدی ترین مفاهیمی است که در این روزگار کاربردهای گسترده دارد.

در این کتاب که قالب گفت و گویی دارد،‌ خشایار دیهیمی ابتدا به ریشه شناسی مفهوم مشارکت و مفاهیم هم پیوند با آن مانند قرارداد اجتماعی و دموکراسی می پردازد. سپس پیدایش این کنش را از جنبه تاریخی در جامعه انسانی بررسی می کند، آن گاه به گونه های کنش مشارکت، مانند مشارکت برای معیشت و مشارکت سیاسی می پردازد. از دید دیهیمی مادر یا اصل اول در کنش مشارکت ،‌ مشارکت مدنی یا مشارکت سیاسی است. زیرا این نوع مشارکت است که جامعه دموکراتیک را می سازد. پس از آن دیهیمی کوشش می کند با تعریف هایی که درک آن برای همگان آسان است، از میوه مشارکت سیاسی که دموکراسی است، ‌سخن بگوید. این کتاب که با زبانی ساده و کم حجم تهیه شده است و بخشی از یک مجموعه را می سازد، با هدف درک اهمیت مفهوم مشارکت برای نوجوانان تهیه شده است.

خواندن جمعی این کتاب همراه با بحث وگفتگو و ترتیب دادن فعالیتهای عملی و مشارکتی، مخاطبان را به درک بهتری از مقوله مشارکت خواهد رساند.

 

 

 

 

شناسنامه کتاب:
ناشران
سال نشر
۱۳۸۴

ديدگاه شما

کپچا
این پرسش برای آزمایش این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا خیر و نیز برای جلوگیری از ارسال خودکار هرزنامه.