من پرنده تو درخت

من پرنده تو درخت

می دانید هر احساسی که برای نخستین بار به ذهن آدم برسد و در آن یک تصویر باشد، یا آدم از نوشتن آن شاد یا غمگین شود، یک شعر است. بیایید امتحان کنید.

کتاب "من پرنده تو درخت" از همه چیز در زندگی، از انسان، عشق، طبیعت، جهان حیوانات و پرندگان، اجتماع، تاریخ و زمان به زبان شعر و طنز با شما سخن می گوید. از موجودات نادیدنی تا حرف های پدر بزرگ، موش ناقلا، دوستان خوب و پرسش و پاسخ های گوناگون و ...

در این گردآوری، سه کتاب در یک کتاب تنظیم شده است: کتاب نخست: درخت زندگی، شعرهای دارای وزن و قافیه هستند. کتاب دوم: گنجشک روی شاخه با زبان عامیانه و صمیمی دارد. کتاب سوم: موی سبیل گربه، لحظه های ناب یک شاعر را تداعی می کند.

 

شناسنامه کتاب:
ناشران
برگردان (متن)
  • علی عبدالهی
سال نشر
۱۳۸۶
راهنمای کتاب:
تحلیل کننده کتابشناسی:
ناهید معتمدی

ديدگاه شما

پرسش و پاسخ