راهنمای اجرای کارگاه هنر

مرحله نمادها ( ۳ تا ۴ سال)
صفحات فرعی
مرحله پیش الگو برداری از دیدگاه ویکتور لونفیلد: اولین نشانه های خلق فرم بصورت خود آگاه در طراحی های کودکان حدود سه سالگی دیده میشود. این طرح ها ثبت روند فکری کودک را میسر می سازند. اولین تلاش کودک...
نکاتی مهم درباره ایمن سازی محیط کار
صفحات فرعی
نکاتی مهم درباره ایمن سازی محیط کار از در دسترس بودن جعبه کمک های اولیه اطمینان حاصل کنید تا در صورت بروز هر نوع آسیب دیدگی بتوانید از آن استفاده کنید. مراقب باشید تا کودکان خردسال اشیاء کوچک را در...
صفحات فرعی
زمانی که فعالیتی را خواه در محیط خانه یا مدرسه برای کودکان برنامه ریزی می کنیم، مهم ترین نکته این است که بدانیم این برنامه چه اهمیت و اهدافی دارد و چه سودی برای رشد ذهنی و آموزشی کودک به همراه خواهد...
چند رهنمود کلی برای کارگاه هنر
صفحات فرعی
آموزگاران و مربیان باید به این نکته توجه کنند که کودک در فرآیند فعالیت هنری، نباید از زشتی کار خود و یا شبیه نشدن آن به کار مربی نگران باشد. مربی باید بر جنبه های منحصر به فرد و متفاوت هر کاری...

پرسش و پاسخ