مراحل رشد نقاشی کودک

رشد مهارت نقاشی در کودکان مراحل متفاوتی دارد و تمامی کودکان با اندکی تفاوت از این مراحل گذر خواهند کرد.

سرعت و شیوه کار هر کودک در مراحل متفاوت رشد نقاشی بستگی به مهارت های فیزیکی و ذهنی و هم چنین امکانات و شرایط محیط پیرامون دارد. شناخت مراحل رشد نقاشی کودک به ما امکان می دهد تا نه تنها از کودکانمان انتظاری بیش از سنشان نداشته باشیم بلکه آن ها را با فراهم آوردن محیط و شرایطی مساعد در گذر از هر یک از این مراحل یاری دهیم. در این بخش از کتابک می توانید با دیدگاه های (ویکتور لونفیلد و بتی ادواردز) دو کارشناس رشد کودک در رابطه با مراحل نقاشی کودکان آشنا شوید: