آن سالیوان، مربی هلن کلر

آن سالیوان، مربی هلن کلر

کودکان به هدایت و محبت بسیار بیشتر از دستورالعمل های آموزشی نیاز دارند.

راهنما

دیدگاه ها

چه خوب بود که تمام مربیان و پدران و مادران و رادیو و تلویزیون به این نکته اهمیت میدادن


ديدگاه شما