رابطه مغز و یادگیری چیست؟

رابطه مغز و یادگیری چیست؟

در نشست دی ماه انجمن حمایت از حقوق کودکان، دکتر حسن عشایری با موضوع رابطه مغز و یادگیری سخن گفت. 

او در این سخنرانی درباره موضوع هایی مانند رابطه محیط زندگی بر رشد مغز کودکان، ارتباط بین مغز و آموزش و اهمیت رشد ابعاد مختلف وجود انسان و ارتباط آن با رشد مغز پرداخت. دکتر عشایری هم چنین به بررسی های انجام شده روی مغز نوزادان و ویژگی های آن در دوران رشد جنینی و پس از تولد پرداخت. 

 در نشست های ماهانه انجمن حمایت از حقوق کودکان به یک موضوع به طور ویژه توجه می شود و مهمانانی در این رابطه با شرکت کنندگان سخن می گویند. 

گزارش روزنامه آرمان از این نشست را می توانید اینجا بخوانید. 

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۹۱-۱۱-۱۴ ۱۳:۰۶
متن سفارشی:

ديدگاه شما