مایا انجلو

سخن مایا انجلو درباره عادت کتاب خواندن

هر کتابی که خواندن را به عادتی عمیق و نیازی همیشگی برای کودک تبدیل کند، برایش مناسب است.

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۹۰-۰۱-۱۴ ۲۲:۵۶
متن سفارشی:

ديدگاه شما