مهاتما گاندی

مهاتما گاندی

اگر می خواهیم صلح حقیقی را به جهان بیاموزیم، اگر می خواهیم با جنگ و خونریزی مبارزه کنیم، باید از کودکان آغاز کنیم.

راهنما

ديدگاه شما