ژوزف ژوبرت

سخن ژوزف ژوبرت درباره آموزش دادن

آموزش دادن مانند یادگرفتن دوباره است.

ژوزف ژوبرت، معلم اخلاق و مقاله نویس فرانسوی

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۹۱-۰۴-۱۹ ۱۰:۴۹
متن سفارشی:

ديدگاه شما