گروچو مارکس

گروچو مارکس

من تلویزیون را بسیار آموزنده می دانم. هر زمان که تلویزیون در خانه ام روشن می شود، من به اتاق دیگر می روم و کتابی می خوانم.

گروچو مارکس، کمدین آمریکایی

راهنما

ديدگاه شما