به خاطر خروسه - شکوه قاسم‌نیا

به خاطر خروسه - شکوه قاسم‌نیا

خروسه اومد نگام کرد

نگاه به کفش پام کرد

کاکلشو تکون داد

قوقولی قوقو صدام کرد

کفشامو زود پوشیدم

تا مدرسه دویدم

به خاطر خروسه

من سر وقت رسیدم

شکوه قاسم نیا از کتاب «دامن چین چینی»

لینک خرید کتاب دامن چین چینی 

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۹۵-۱۰-۱۲ ۱۰:۰۶
ویراستار:
گروه ویراستاران کتابک
پدیدآورندگان:
نویسنده:
شکوه قاسم نیا
دسته‌ها:
منبع:
کتاب دامن چین چینی
متن سفارشی:

ديدگاه شما