لالایی کرمانی گل ترخون، صوتی

آی للالالای گل ترخون 

بابات رفته کبوتر خون 

للالالای گل مرجون 

بابات رفته به رفسنجون 

للالالای گل زیره 

بابات رفته زنی گیره 

کنیزی ورتو می‌گیره 

کنیز تو سیاه باشه 

ز سر تا پاش طلا باشه 

طلا مال بزرگونه 

که نقره در قلم‌دونه 

نویسنده‌اش به سیرجونه 

للالالای گل خشخاش 

بابات رفته خدا همراه‌اش

للالالای گل خیری 

چرا آروم نمی‌گیری

تو فرزند کدوم میری 

همون میرای سیرجونی 


خواننده لالایی: صغری خواجویی‌نژاد

گردآورنده:
یاس فرهومندفر
گردآورنده:
Submitted by skyfa on