لالایی کرمانی گل آوشن، صوتی

للالالای گل آوشن 

چراغ حجله‌ات روشن 

للالالای گل آوشن 

که شب تاریک و روز روشن 

که روشنایی برارودم 

که تاریکی بشه دشمن 

للالالای گل چایی

بابات رفته خونه‌ی دایی

للالالایی گل انگور 

بابات رفته یه جای دور 

للالالای گل شبو 

بابا رفته پیش عامو 

للالالای گل پنبه 

بابا رفته خونه‌ی عمه 

للالالای گل لاله 

بابا رفته خونه‌ی خاله 

للالالای گل گندم 

برات گهواره می‌بندم 

للالالای گل ترخون 

بابات رفته کبوتر خون

للالالای گل مرجون

بابات رفته به رفسنجون 

للالالایی گل سوسن

سرت پیش آر لبت بوسم 


خواننده لالایی: صغری خواجویی‌نژاد

گردآورنده:
یاس فرهومندفر
گردآورنده:
Submitted by skyfa on