رهنمودهای ایفلا برای خدمات کتابخانه‌های کودکان

گروه کودک و نوجوان کتابخانههای ایفلا (فدراسیون بین‌المللی انجمن‌ها و مؤسسات کتابداری) رهنمودهای خدمات کتابخانهای برای کودکان را که در سال ۲۰۰۳ منتشر شده بود، با هدف کارآمدی بیشتر در ارائهی خدمات بازبینی کرده است. استانداردهای ایفلا به صورت بینالمللی بررسی، منتشر و بهروزرسانی میشوند. این رهنمودها  قواعد، راهنماها و بهترین شیوههای برنامهریزی و اجرای یک فعالیت یا خدمت را بازتاب میدهند و تا امروز دربارهی آنها توافق جمعی وجود دارد.

کتابخانههای عمومی در هر گوشهی جهان با یکدیگر متفاوت هستند. برای تعداد زیادی از کتابخانهها، استانداردهای ایفلا آرزویی دستنیافتنی است؛ زیرا این کتابخانهها هنوز در تلاشاند تا مجموعهای مناسب از کتابها برای ترویج و پشتیبانی از کتابخوانی گرد آورند. این راهنما مجموعهای از قوانین ایدهآل برای طراحی و اجرای خدمات کتابخانهای برای تمام کودکان نیستند بلکه با در نظر گرفتن تفاوتهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در کشورهای در حال توسعه، توسعهیافته و صنعتی، رهنمودهای قابل اجرا را با کتابداران در میان میگذارد. جامعهی هدف هر کتابخانهی عمومی در مقایسه با کتابخانههای عمومی دیگر متفاوت است در نتیجه اولویتها و نیازهای اعضای آن نیز متفاوت خواهد بود. رهنمودهای ایفلا میتواند برای پشتیبانی از توسعه و پیشرفت خدمات کتابخانهای برای کودکان تمامی مناطق جهان استفاده شود.

این رهنمودها جامعهی بینالمللی کتابخانهها را برای ارائهی خدمات کتابخانهای موثر و همسو با نیازها و حقوق کودکان در زمینهی اطلاعات، سواد و خواندن راهنمایی میکند. هدف، کمک به کتابخانههای عمومی برای اجرای خدمات کتابخانهای باکیفیت برای کودکان در عصر دیجیتال و آشنایی با نقش متغیر کتابخانه در جامعهی مدرن است.

این رهنمودهای بازبینیشده، دانش و بینش تخصصی و روزآمد را برای برنامه‌‌ریزها و مجریان خدمات کتابخانهای کودک فراهم میآورد. رهنمودها برای کتابداران، کارمندان کتابخانه، مدیران و سرپرستهای کتابخانهها، دانشجویان و اساتید دانشگاه در گروههای علم اطلاعات و کتابداری، طراحی شده است. افرادی که در کتابخانهها تصمیمهای نهایی را میگیرند و برای توسعهی سیاستهای کتابخانه تلاش میکنند نیز میتوانند از این رهنمودها بهره ببرند. همچنین این اطلاعات برای سازمانهای غیر دولتی که در پشتیبانی از سواد و برنامههای کتابخوانی برای کودکان و خانوادههای آنها فعالیت میکنند، سودمند خواهد بود.

کمیته‌ی «کتابخانه‌های با من بخوان» در موسسه‌ پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان این سند راهنما را ترجمه کرده و در دسترس کتابداران، و مدیران و برنامه‌ریزان کتابخانه‌های کودک قرار داه است. فایل پی‌دی‌اف این سند را می‌توانید از پیوست دانلود کنید.

کلیدواژه:
Submitted by editorsa on