روز جهانی خرگوش، ۱ مهر

«روز جهانی خرگوش» هر ساله در چهارمین شنبه ماه سپتامبر جشن گرفته می‌شود. خرگوش یکی از محبوب‌ترین حیوانات خانگی است. این روز برای ترویج مراقبت و محافظت از خرگوش‌های اهلی و وحشی برگزار می‌شود. موسسه خیریه خرگوش از سال 1998 روز جهانی خرگوش را نامگذاری کرد. هدف این نامگذاری این است که اطمینان حاصل شود خرگوش‌های بدون محافظت یا رها شده، مراقبت و سرپناه دائمی پیدا کنند. در سال‌های اخیر، جمعیت خرگوش‌ها رو به کاهش بوده است، زیرا خرگوش‌ها طعمه‌ای حیاتی برای حیوانات دیگر هستند. همچنین خرگوش‌ها مستعد ابتلا به بیماری‌های ویروسی هستند. این موضوع منجر به تأثیراتی بر اکوسیستم طبیعی ما شده است.  به همین دلیل برنامه‌هایی توسط موسسات خیریه و نهادها برای محافظت از خرگوش‌ها انجام شده است.

کتاب مقوایی خرگوش کوچولو خیلی گرسنه است – دست بزن و سوت بزن/ برای ۱ تا ۳ سال/ (معرفی کتاب مقوایی خرگوش کوچولو خیلی گرسنه است – دست بزن و سوت بزن/ خرید کتاب مقوایی خرگوش کوچولو خیلی گرسنه است – دست بزن و سوت بزن)
کتاب مقوایی مامان من کو؟ خرگوش کوچولو/ برای ۱ تا ۷ سال/ (معرفی کتاب مقوایی مامان من کو؟ خرگوش کوچولو/ خرید کتاب مقوایی مامان من کو؟ خرگوش کوچولو)
خرس کجاست – ماجراهای خرس و خرگوش صحرایی/ برای ۱ تا ۷ سال/ (معرفی کتاب خرس کجاست – ماجراهای خرس و خرگوش صحرایی/ خرید کتاب خرس کجاست – ماجراهای خرس و خرگوش صحرایی)
برف‌بازی – ماجراهای خرس و خرگوش صحرایی/ برای ۱ تا ۷ سال/ (معرفی کتاب برف‌بازی – ماجراهای خرس و خرگوش صحرایی/ خرید کتاب برف‌بازی – ماجراهای خرس و خرگوش صحرایی)
شب بخیر خرگوش کوچولو/ برای ۱ تا ۷سال/ (معرفی کتاب شب بخیر خرگوش کوچولو/ خرید کتاب شب بخیر خرگوش کوچولو)
صبح بخیر خرگوش کوچولو/ برای ۱ تا ۷سال/ (معرفی کتاب صبح بخیر خرگوش کوچولو/ خرید کتاب صبح بخیر خرگوش کوچولو)
خواهری برای خرگوش کوچولو/ برای ۱ تا ۷سال/ معرفی کتاب خواهری برای خرگوش کوچولو/ خرید کتاب خواهری برای خرگوش کوچولو)
احساس های خرگوشی – راهنمای مهارت های زندگی/ برای ۳ تا ۷ سال/ (معرفی کتاب احساس های خرگوشی – راهنمای مهارت های زندگی/ خرید کتاب احساس های خرگوشی – راهنمای مهارت های زندگی)
خرگوش کوچولوی خوشحال/ برای ۳ تا ۷سال/ (معرفی کتاب خرگوش کوچولوی خوشحال/ خرید کتاب خرگوش کوچولوی خوشحال)
خرگوش کوچولوی غمگین/ برای ۳ تا ۷ سال/ (معرفی کتاب خرگوش کوچولوی غمگین/ خرید کتاب خرگوش کوچولوی غمگین)
خرگوش کوچولو در گالری/ برای ۳ تا ۷ سال/ (معرفی کتاب خرگوش کوچولو در گالری/ خرید کتاب خرگوش کوچولو در گالری)
داستان خرگوش کوچولو/ برای ۳ تا ۷ سال/ (معرفی کتاب داستان خرگوش کوچولو/ خرید کتاب داستان خرگوش کوچولو)
من یک خرگوش کوچولو هستم/ برای ۳ تا ۷ سال/ (معرفی کتاب من یک خرگوش کوچولو هستم/ خرید کتاب من یک خرگوش کوچولو هستم)
مسابقه‌ی خرگوش و لاک‌پشت – قصه‌های شیرین مغزدار/ برای ۳ تا ۷ سال/ (معرفی کتاب مسابقه‌ی خرگوش و لاک‌پشت – قصه‌های شیرین مغزدار/ خرید کتاب مسابقه‌ی خرگوش و لاک‌پشت – قصه‌های شیرین مغزدار)
خرگوشک گاهی بگو نه/ برای ۳ تا ۷ سال/ (معرفی کتاب خرگوشک گاهی بگو نه/ خرید کتاب خرگوشک گاهی بگو نه)
خرگوش باهوش و گرگ‌ها – قصه‌های روزی روزگاری گرگی ۱/ برای ۳ تا ۷ سال/ (معرفی کتاب خرگوش باهوش و گرگ‌ها – قصه‌های روزی روزگاری گرگی ۱/ خرید کتاب خرگوش باهوش و گرگ‌ها – قصه‌های روزی روزگاری گرگی ۱)
فکرهای خرگوشی/ برای ۳ تا ۷ سال/ (معرفی کتاب فکرهای خرگوشی/ خرید کتاب فکرهای خرگوشی)
فیل بزرگ و خرگوش کوچک – نی نی آموز/ برای ۳ تا ۷ سال/ (معرفی کتاب فیل بزرگ و خرگوش کوچک – نی نی آموز/ خرید کتاب فیل بزرگ و خرگوش کوچک – نی نی آموز)
خرگوش کوچولو خرس را بیدار نکنی/ برای ۳ تا ۷ سال/ (معرفی کتاب خرگوش کوچولو خرس را بیدار نکنی/ خرید کتاب خرگوش کوچولو خرس را بیدار نکنی)
شبی که خرگوش کوچولو خوابش نمی‌‌برد – مجموعه قصه‌های دوستی ۳/ برای ۳ تا ۷ سال/ (معرفی کتاب شبی که خرگوش کوچولو خوابش نمی‌‌برد – مجموعه قصه‌های دوستی ۳/ خرید کتاب شبی که خرگوش کوچولو خوابش نمی‌‌برد – مجموعه قصه‌های دوستی ۳)
خرگوشی که نمی خواست بخوابد/ برای ۳ تا ۷ سال/ (معرفی کتاب خرگوشی که نمی خواست بخوابد/ خرید کتاب خرگوشی که نمی خواست بخوابد)
قصه‌ پیتر خرگوشه – مجموعه دنیای پیتر خرگوشه و دوستان ۱/ برای ۳ تا ۷ سال/ (معرفی کتاب قصه‌ پیتر خرگوشه – مجموعه دنیای پیتر خرگوشه و دوستان ۱/ خرید کتاب قصه‌ پیتر خرگوشه – مجموعه دنیای پیتر خرگوشه و دوستان ۱)
قصه ناتکین سنجابه – مجموعه دنیای پیتر خرگوشه و دوستان ۲/ برای ۳ تا ۷ سال/ (معرفی کتاب قصه ناتکین سنجابه – مجموعه دنیای پیتر خرگوشه و دوستان ۲/ خرید کتاب قصه ناتکین سنجابه – مجموعه دنیای پیتر خرگوشه و دوستان ۲)
خیاط گلاستر – مجموعه دنیای پیتر خرگوشه و دوستان ۳/ برای ۳ تا ۷ سال/ (معرفی کتاب خیاط گلاستر – مجموعه دنیای پیتر خرگوشه و دوستان ۳/ خرید کتاب خیاط گلاستر – مجموعه دنیای پیتر خرگوشه و دوستان ۳)
قصه دو موش ناقلا – مجموعه دنیای پیتر خرگوشه و دوستان ۵/ برای ۳ تا ۷ سال/ (معرفی کتاب قصه دو موش ناقلا – مجموعه دنیای پیتر خرگوشه و دوستان ۵/ خرید کتاب قصه دو موش ناقلا – مجموعه دنیای پیتر خرگوشه و دوستان ۵)
قصه خانم تیگی چشمکی – مجموعه دنیای پیتر خرگوشه و دوستان ۶/ برای ۳ تا ۷ سال/ (معرفی کتاب قصه خانم تیگی چشمکی – مجموعه دنیای پیتر خرگوشه و دوستان ۶/ خرید کتاب قصه خانم تیگی چشمکی – مجموعه دنیای پیتر خرگوشه و دوستان ۶)
قصه آقای جرمی ماهیگیر – مجموعه دنیای پیتر خرگوشه و دوستان ۷/ برای ۳ تا ۷ سال/ (معرفی کتاب قصه آقای جرمی ماهیگیر – مجموعه دنیای پیتر خرگوشه و دوستان ۷/ خرید کتاب قصه آقای جرمی ماهیگیر – مجموعه دنیای پیتر خرگوشه و دوستان ۷)
قصه‌ی زنجبیل و ترشی – مجموعه دنیای پیتر خرگوشه و دوستان ۱۷/ برای ۳ تا ۷ سال/ (معرفی کتاب قصه‌ی زنجبیل و ترشی – مجموعه دنیای پیتر خرگوشه و دوستان ۱۷/ خرید کتاب قصه‌ی زنجبیل و ترشی – مجموعه دنیای پیتر خرگوشه و دوستان ۱۷)
داستان یک خرگوش بد زورگو – مجموعه دنیای پیتر خرگوشه و دوستان ۱۸/ برای ۳ تا ۷ سال/ (معرفی کتاب داستان یک خرگوش بد زورگو – مجموعه دنیای پیتر خرگوشه و دوستان ۱۸/ خرید کتاب داستان یک خرگوش بد زورگو – مجموعه دنیای پیتر خرگوشه و دوستان ۱۸)
داستان دوشیزه ماپت – مجموعه دنیای پیتر خرگوشه و دوستان ۱۹/ برای ۳ تا ۷ سال/ (معرفی کتاب داستان دوشیزه ماپت – مجموعه دنیای پیتر خرگوشه و دوستان ۱۹/ خرید کتاب داستان دوشیزه ماپت – مجموعه دنیای پیتر خرگوشه و دوستان ۱۹)
کوچولوی نقاش و خرگوش کوچولو – مجموعه کوچولوی نقاش ۲/ برای ۳ تا ۷ سال/ (معرفی کتاب کوچولوی نقاش و خرگوش کوچولو – مجموعه کوچولوی نقاش ۲/ خرید کتاب کوچولوی نقاش و خرگوش کوچولو – مجموعه کوچولوی نقاش ۲)
باستر خرگوشک عاشق کتاب خواندنه/ برای ۳ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب باستر خرگوشک عاشق کتاب خواندنه/ خرید کتاب باستر خرگوشک عاشق کتاب خواندنه)
باستر خرگوشک عاشق یاد گرفتنه/ برای ۳ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب باستر خرگوشک عاشق یاد گرفتنه/ خرید کتاب باستر خرگوشک عاشق یاد گرفتنه)
باستر خرگوشک عاشق نوشتنه/ برای ۳ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب باستر خرگوشک عاشق نوشتنه/ خرید کتاب باستر خرگوشک عاشق نوشتنه)
خرگوش گوش داد!/ برای ۳ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب خرگوش گوش داد!/ خرید کتاب خرگوش گوش داد!)
احساس‌های خرگوشی ۲- راهنمای مهارت‌های زندگی/ برای ۳ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب احساس‌های خرگوشی ۲- راهنمای مهارت‌های زندگی/ خرید کتاب احساس‌های خرگوشی ۲- راهنمای مهارت‌های زندگی)
خرگوش کوچولوی ترسو/ برای ۳ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب خرگوش کوچولوی ترسو/ خرید کتاب خرگوش کوچولوی ترسو)
خرگوش کوچولوی عصبانی/ برای ۳ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب خرگوش کوچولوی عصبانی/ خرید کتاب خرگوش کوچولوی عصبانی)
خرگوش کوچولوی هنرمند/ برای ۳ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب خرگوش کوچولوی هنرمند/ خرید کتاب خرگوش کوچولوی هنرمند)
خرگوش کوچولو خرس را بیدار نکنی!/ برای ۳ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب خرگوش کوچولو خرس را بیدار نکنی!/ خرید کتاب خرگوش کوچولو خرس را بیدار نکنی!)
خرگوش کوچولو و خانواده‌اش/ برای ۳ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب خرگوش کوچولو و خانواده‌اش/ خرید کتاب خرگوش کوچولو و خانواده‌اش)
بتی‌خرگوشه همه چیز می‌خواد – مجموعه بتی‌خرگوشه/ برای ۳ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب بتی‌خرگوشه همه چیز می‌خواد – مجموعه بتی‌خرگوشه/ خرید کتاب بتی‌خرگوشه همه چیز می‌خواد – مجموعه بتی‌خرگوشه)
بتی‌خرگوشه که تقصیری نداره – مجموعه بتی‌خرگوشه/ برای ۳ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب بتی‌خرگوشه که تقصیری نداره – مجموعه بتی‌خرگوشه/ خرید کتاب بتی‌خرگوشه که تقصیری نداره – مجموعه بتی‌خرگوشه)
بتی‌خرگوشه می‌خواد گل بزنه – مجموعه بتی‌خرگوشه/ برای ۳ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب بتی‌خرگوشه می‌خواد گل بزنه – مجموعه بتی‌خرگوشه/ خرید کتاب بتی‌خرگوشه می‌خواد گل بزنه – مجموعه بتی‌خرگوشه)
گرگوشک/ برای ۳ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب گرگوشک/ خرید کتاب گرگوشک)
خرگوش آبی کوچولو/ برای ۳ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب خرگوش آبی کوچولو/ خرید کتاب خرگوش آبی کوچولو)
خرگوش خانم و کت جادویی/ برای ۳ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب خرگوش خانم و کت جادویی/ خرید کتاب خرگوش خانم و کت جادویی)
نمایش دهیم! – خرگوش/ برای ۵ سال به بالا/ (معرفی کتاب نمایش دهیم! – خرگوش/ خرید کتاب نمایش دهیم! – خرگوش)
خرگوشک بازیگوشی نکن – ماجراهای دم‌پنبه‌ای/ برای ۵ تا ۷ سال/ (معرفی کتاب خرگوشک بازیگوشی نکن – ماجراهای دم‌پنبه‌ای/ خرید کتاب خرگوشک بازیگوشی نکن – ماجراهای دم‌پنبه‌ای)
خرگوش کوچولو عاشق مدرسه/ برای ۵ تا ۷ سال/ (معرفی کتاب خرگوش کوچولو عاشق مدرسه/ خرید کتاب خرگوش کوچولو عاشق مدرسه)
خرگوشک هول نزن – ماجراهای دم‌پنبه‌ای/ برای ۵ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب خرگوشک هول نزن – ماجراهای دم‌پنبه‌ای/ خرید کتاب خرگوشک هول نزن – ماجراهای دم‌پنبه‌ای)
نینجا خرگوشه – مجموعه قصه‌های دوست‌داشتنی/ برای ۷ تا ۹ سال/ ​(معرفی کتاب نینجا خرگوشه – مجموعه قصه‌های دوست‌داشتنی/ خرید کتاب نینجا خرگوشه – مجموعه قصه‌های دوست‌داشتنی)
داستانک‌های خرگوش حکیم/ برای ۷ تا ۹ سال/ ​(معرفی کتاب داستانک‌های خرگوش حکیم/ خرید کتاب داستانک‌های خرگوش حکیم)
دارودسته‌ی خرگوش‌های جهنمی/ برای ۷ تا ۹ سال/ ​(معرفی کتاب دارودسته‌ی خرگوش‌های جهنمی/ خرید کتاب دارودسته‌ی خرگوش‌های جهنمی)
خرگوش و بازیافت/ برای ۷ تا ۹ سال/ ​(معرفی کتاب خرگوش و بازیافت/ خرید کتاب خرگوش و بازیافت)
خرگوش سیاه/ برای ۷ تا ۹ سال/ ​(معرفی کتاب خرگوش سیاه/ خرید کتاب خرگوش سیاه)
خرگوش بازیگوش/ برای ۷ تا ۹ سال/ ​(معرفی کتاب خرگوش بازیگوش/ خرید کتاب خرگوش بازیگوش)
در بهار خرگوش سفیدم را یافتم/ برای ۷ تا ۹ سال/ ​(معرفی کتاب در بهار خرگوش سفیدم را یافتم/ خرید کتاب در بهار خرگوش سفیدم را یافتم)
شیرشاه/ برای ۷ تا ۱۲ سال/ ​(معرفی کتاب شیرشاه/ خرید کتاب شیرشاه)
تونل/ برای ۷ تا ۱۲ سال/ ​(معرفی کتاب تونل/ خرید کتاب تونل)
خرگوشان چشمه ماه/ برای ۷ تا ۱۲ سال/ ​(معرفی کتاب خرگوشان چشمه ماه/ خرید کتاب خرگوشان چشمه ماه)
نامه‌های فلیکس: خرگوش کوچولو به سفر دور دنیا می‌رود/ برای ۷ تا ۱۲ سال/ ​(معرفی کتاب نامه‌های فلیکس: خرگوش کوچولو به سفر دور دنیا می‌رود/ خرید کتاب نامه‌های فلیکس: خرگوش کوچولو به سفر دور دنیا می‌رود)
خرگوش سوپر قهرمان/ برای ۷ تا ۱۲ سال/ ​(معرفی کتاب خرگوش سوپر قهرمان/ خرید کتاب خرگوش سوپر قهرمان)
راز بزرگ آقا خرگوشه/ برای ۷ تا ۱۲ سال/ ​(معرفی کتاب راز بزرگ آقا خرگوشه/ خرید کتاب راز بزرگ آقا خرگوشه)
گروه خرگوش‌های وحشی می‌آیند – لوتا و زندگی پرماجرا ۲/ برای ۹ تا ۱۲ سال/ ​(معرفی کتاب گروه خرگوش‌های وحشی می‌آیند – لوتا و زندگی پرماجرا ۲/ خرید کتاب گروه خرگوش‌های وحشی می‌آیند – لوتا و زندگی پرماجرا ۲)
همه جا پر از خرگوش است – لوتا و زندگی پرماجرا ۱/ برای ۹ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب همه جا پر از خرگوش است – لوتا و زندگی پرماجرا ۱/ خرید کتاب همه جا پر از خرگوش است – لوتا و زندگی پرماجرا ۱)
خرگوش تپه/ برای ۹ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب خرگوش تپه/ خرید کتاب خرگوش تپه)
نقاش و خرگوش‌های سفید/ برای ۹ تا ۱۲ سال/ ​(معرفی کتاب نقاش و خرگوش‌های سفید/ خرید کتاب نقاش و خرگوش‌های سفید)
خرگوش‌ها/ برای ۹ تا ۱۲ سال/ برای ۱۲ سال به بالا/ ​(معرفی کتاب خرگوش‌ها/ خرید کتاب خرگوش‌ها)
اِدسون آرانتِس دوناسیمِنتو و خرگوش هیمالیایی‌اش/ برای ۱۲ سال به بالا/ ​(معرفی کتاب اِدسون آرانتِس دوناسیمِنتو و خرگوش هیمالیایی‌اش/ خرید کتاب اِدسون آرانتِس دوناسیمِنتو و خرگوش هیمالیایی‌اش)

پدیدآورندگان:
Submitted by editor69 on