مولانا

مولانا

چون که با کودک سر و کارم فتاد

هم زبان کودکان باید گشاد

مثنوی معنوی - دفتر چهارم - بیان این خبر کی کلموا الناس علی قدر عقولهم

راهنما

دیدگاه ها

زندگی پوچ است . ..


مولانا جلال الدین در این زمینه هم مانند دیگر موضوعات راهنمایی ارزشمندی ارائه داده اند


ديدگاه شما