واکنش های کودکان به قصه گویی را بسنجیم

 کودکان ممکن است واکنش های احساسی نسبت به خود قصه،‌تفسیرهایی که از آن می شود یا عناصر گوناگون ادبی درون قصه از خود نشان دهند.

واکنش ها ممکن است تنها در حد اشاره های سر و صورت باشد یا ارتباط گفت و گویی با قصه یا قصه گو . می توانید پس از گفتن قصه برای کودکان از خود چنین پرسش هایی را بکنید:

  • کدام یک از کودکان در زمان قصه گویی نسبت به آن واکنش نشان دادند؟
  • کدام بخش از داستان بیشترین واکنش را برانگیخت؟
  • کودکان چگونه واکنش های خود را نشان دادند؟
  • آيا واکنش های آن ها به هر شکل که بوده بر قصه گویی شما اثر گذاشت؟
  • آیا پس از پایان گرفتن زمان قصه گویی، کودکان درباره داستان چیزی گفتند؟ اگر چنین بود، نظر آن ها نشانگر واکنش احساسی بود یا تفسیری از قصه یا توجهی به ویژگی های ادبی مانند سبک قصه گویی بود؟
  • آیا واکنش های آن ها برای برگزیدن قصه در آينده برای این گروه سنی می تواند ابتکار تازه ای در شما ایجاد کند؟
Submitted by admin on