شاهی در پوست پلنگ

شاهی در پوست پلنگ

       
     «شاهی در پوست پلنگ» از مجموعه «پنجره ای نو به شاهنامه» بازنویسی خلاق از زندگی پادشاهان پیشدادی، کیومرث، سیامک، هوشنگ، تهمورث و جمشید از شاهنامه فردوسی است.

        این داستان مسیر زندگی بدوی تا زندگی اجتماعی انسان و چگونگی تکامل روحی، فکری و احساسی بشر اولیه را به موازات پیشرفت های علمی نشان می دهد. 

        بازنویس موضوع را گسترش داده است و داستانی باورپذیر برای کودک و نوجوان آفریده است. تصاویر همگام با متن، شناخت خوبی از ادبیات کهن ایرانی به کودکان و نوجوانان ۱۵-۹می دهد.

شناسنامه کتاب:
ناشر
نویسنده
علی اصغر سید آبادی
ویراستار
  • فریدون عموزاده خلیلی
تصویرگر
  • کمال طباطبایی
سال نشر
۱۳۹۱
راهنمای کتاب:
دسته بندی های کتاب
تحلیل کننده کتابشناسی:
رفعت نمازی

ديدگاه شما