فرهنگ نوجوان سخن

واژه نامه ای عمومی و مصور که در برابر هر مدخل معانی واژه همراه با آوانگاری در مقابل آن آمده است. در برخی موارد مصدر کلمه توضیح داده شده و برای اسم مصدر هم فقط نمونه آمده است.

کتاب در مقدمه ای برای درک بهتر متن و چگونگی بازیابی اطلاعات توضیحاتی می دهد و به راهنمای صرف فعل های فارسی و نشانه های راهنمای تلفظ کلمه ها (آواشناسی) اشاره می کند. صفحات دو ستونی است و در بالای صفحات کلماتی آمده که به مخاطب کمک می کند تا صفحه مورد نظر را زودتر و آسانتر پیدا کند و همچنین کلمات راهنمای صفحه های سمت راست نشان دهنده اینست که هر صفحه با چه کلمه ای شروع شده و واژه های راهنمای سمت چپ هم نشان دهنده آخرین کلمه در آن صفحه است. کتاب اثر مناسبی برای آشنایی با معنای واژگان فارسی است.

 

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تهیه کننده
فاطمه مرتضایی فرد
سال نشر
۱۳۸۸
ناشران
نویسنده
منیژه گازرانی
ویراستار
حسن انوری
گروه سنی
فهرست کتاب های تألیفی برای کودکان و نوجوانان فهرست کتاب های تألیفی برای کودکان ۱۰ - ۱۲ سال فهرست کتاب های تألیفی برای نوجوانان ۱۳ سال به بالا معرفی کتاب های مناسب برای کودکان ۱۰ - ۱۲ سال معرفی کتاب های مناسب برای نوجوانان ۱۳ سال به بالا فهرست کتاب های تألیفی برای کودکان و نوجوانان فهرست کتاب های تألیفی برای کودکان ۱۰ - ۱۲ سال فهرست کتاب های تألیفی برای نوجوانان ۱۳ سال به بالا معرفی کتاب های مناسب برای کودکان ۱۰ - ۱۲ سال معرفی کتاب های مناسب برای نوجوانان ۱۳ سال به بالا فهرست کتاب های تألیفی برای کودکان و نوجوانان فهرست کتاب های تألیفی برای کودکان ۱۰ - ۱۲ سال فهرست کتاب های تألیفی برای نوجوانان ۱۳ سال به بالا معرفی کتاب های مناسب برای کودکان ۱۰ - ۱۲ سال معرفی کتاب های مناسب برای نوجوانان ۱۳ سال به بالا فهرست کتاب های تألیفی برای کودکان و نوجوانان فهرست کتاب های تألیفی برای کودکان ۱۰ - ۱۲ سال فهرست کتاب های تألیفی برای نوجوانان ۱۳ سال به بالا معرفی کتاب های مناسب برای کودکان ۱۰ - ۱۲ سال معرفی کتاب های مناسب برای نوجوانان ۱۳ سال به بالا
Submitted by editor3 on