کتاب کودک و نوجوان: آرش کمانگیر

آرش کمانگیر

داستان آرش از داستان های اساطیری ایران باستان که در اوستا نیز آمده است. داستان در دوره پیشدادیان رخ می دهد. زمانی که پس از جنگ های بسیار، بین ایران و توران، ایرانیان شکست خورده و دشمن پیشروی می کند.

در مذاکرات آشتی مقرر می شود بزرگ ترین کماندار ایران، آرش کمانگیر مرز ایران را با پرتاب تیر خود مشخص کند. در کشمکش بین ایران و توران، اهورامزدا توسط باد و الهه ی زمین یعنی سپندارمذ به یاری ایران می آیند و تیر آرش را بسیار دور می برند و آرش نیز جان خود را در این راه به ایران هدیه می کند و عشق به میهنش را آشکار می سازد. از این حادثه جشن تیرگان پدید می آید.

نیره تقوی متن این اثر را از آرش کمانگیر "داستان های ایران باستان" احسان یار شاطر گرفته است و توصیف بیشتری به متن افزوده است. اثر دو زبانه است و ترجمه ای ساده به زبان انگلیسی دارد. تصاویر اثر با رنگ ها متنوع و طرح های گوناگون از معماری و فرش های ایرانی و آثار تاریخی روح اثر کهن و فرهنگ ایرانی را منتقل می کند و کودکان و نوجوانان را با میراث فرهنگی و ادبی آشنا می کند.

 

شناسنامه کتاب:
نویسنده
نیره تقوی
سال نشر
۱۳۸۹
راهنمای کتاب:
دسته بندی های کتاب

ديدگاه شما