آرش کمانگیر

داستان آرش از داستان های اساطیری ایران باستان که در اوستا نیز آمده است. داستان در دوره پیشدادیان رخ می دهد. زمانی که پس از جنگ های بسیار، بین ایران و توران، ایرانیان شکست خورده و دشمن پیشروی می کند.

در مذاکرات آشتی مقرر می شود بزرگ ترین کماندار ایران، آرش کمانگیر مرز ایران را با پرتاب تیر خود مشخص کند. در کشمکش بین ایران و توران، اهورامزدا توسط باد و الهه ی زمین یعنی سپندارمذ به یاری ایران می آیند و تیر آرش را بسیار دور می برند و آرش نیز جان خود را در این راه به ایران هدیه می کند و عشق به میهنش را آشکار می سازد. از این حادثه جشن تیرگان پدید می آید.

نیره تقوی متن این اثر را از آرش کمانگیر "داستان های ایران باستان" احسان یار شاطر گرفته است و توصیف بیشتری به متن افزوده است. اثر دو زبانه است و ترجمه ای ساده به زبان انگلیسی دارد. تصاویر اثر با رنگ ها متنوع و طرح های گوناگون از معماری و فرش های ایرانی و آثار تاریخی روح اثر کهن و فرهنگ ایرانی را منتقل می کند و کودکان و نوجوانان را با میراث فرهنگی و ادبی آشنا می کند.

 

سال نشر
۱۳۸۹
نویسنده
نیره تقوی
پدیدآورندگان
گروه سنی
معرفی کتاب های مناسب برای کودکان ۱۰ - ۱۲ سال معرفی کتاب های مناسب برای نوجوانان ۱۳ سال به بالا فهرست کتاب های تألیفی برای کودکان و نوجوانان فهرست کتاب های تألیفی برای کودکان ۱۰ - ۱۲ سال فهرست کتاب های تألیفی برای نوجوانان ۱۳ سال به بالا معرفی کتاب های مناسب برای کودکان ۱۰ - ۱۲ سال معرفی کتاب های مناسب برای نوجوانان ۱۳ سال به بالا فهرست کتاب های تألیفی برای کودکان و نوجوانان فهرست کتاب های تألیفی برای کودکان ۱۰ - ۱۲ سال فهرست کتاب های تألیفی برای نوجوانان ۱۳ سال به بالا معرفی کتاب های مناسب برای کودکان ۱۰ - ۱۲ سال معرفی کتاب های مناسب برای نوجوانان ۱۳ سال به بالا فهرست کتاب های تألیفی برای کودکان و نوجوانان فهرست کتاب های تألیفی برای کودکان ۱۰ - ۱۲ سال فهرست کتاب های تألیفی برای نوجوانان ۱۳ سال به بالا معرفی کتاب های مناسب برای کودکان ۱۰ - ۱۲ سال معرفی کتاب های مناسب برای نوجوانان ۱۳ سال به بالا فهرست کتاب های تألیفی برای کودکان و نوجوانان فهرست کتاب های تألیفی برای کودکان ۱۰ - ۱۲ سال فهرست کتاب های تألیفی برای نوجوانان ۱۳ سال به بالا
Submitted by editor3 on