دویدم و دویدم

دویدم و دویدم

یكی از كهن‌ترین ترانه - متل‌های ایرانی است كه پیشینه‌ای بلند در تاریخِ فرهنگ این سرزمین دارد. این ترانه - متل روایت داد و دهش است، از یك دست بگیر و از دست دیگر ببخش.

در این داد و دهش چهره‌ های گوناگون كار و زندگی به كودكان خردسال شناسانده می‌شود. اكنون برخی پاره‌های این ترانه - متل دیگر چندان با ویژگی‌های زندگی امروز سازگار نیست. در بازآفرینی این ترانه - متل گاهی زبان و كارها همساز با زندگی امروزی شده است. تصویر های زیبای تصویرگر، حال و هوای مردم را در گذشته ای دور باز سازی می کند.

شناسنامه کتاب:
نویسنده
محمدهادى محمدى
سال نشر
۱۳۸۴
راهنمای کتاب:
دسته بندی های کتاب

ديدگاه شما