سو تغذیه

سوءتغذیه کودکان: از پرخوری و کم تحرکی تا کم خوری ناخواسته
بخش دوم از هفت عامل آسیب زا که زندگی کودکان را تهدید می کند بخش اول         بخش سوم        بخش چهارم        بخش پنجم        بخش ششم        بخش هفتم     جهان دوپاره شده ما برای کودکان، چنان است که در یک سو کودکانی هستند که به سبب بی تحرکی و حذف بازی های سنتی و بدنی و ورزش ها و هم چنین نشستن بلند مدت...
پیام روز جهانی محیط زیست: "بیندیش، بخور، صرفه جویی کن"
چهارشنبه گذشته پنجم ژوئن برابر با ۱۵ خرداد روز جهانی محیط زیست بود. پیام امسال روز جهانی محیط زیست "بیندیش، بخور، صرفه جویی کن" است. سازمان غذا و کشاورزی برآورد می کند که هر ساله ۱/۳ میلیارد تن غذا به هدر می رود و این در حالی است که از هر ۷ نفر یک نفر هر شب گرسنه سر بر بالین می گذارد و  هر روز بیش...