سیری در سرویراستاری

مهدی حجوانی
مهدی حجوانی ، نویسنده، پژوهشگر و استاد دانشگاه بیش از سه دهه است که در حوزه ادبیات کودکان فعالیت می‌کند و در این دوره جدای از کارهای تألیفی، راه اندازی و انتشار پژوهشنامه ادبیات کودکان و سردبیری کتاب ماه کودک و نوجوان را در دهه ۱۳۸۰ برعهده داشته است. مهدی حجوانی از زبان خودش من، مهدی حجوانی با اسم...