دانژه

بازی با فعالیت بدنی و حرکت همراه است و سبب تقویت قوای حسی – حرکتی کودکان می شود. بازی به برقراری هماهنگی بین اندام های بدن و فرمانی که از مغز می آید می انجامد و به رشد کودکان کمک می کند. کودکان معلول به سبب عدم رسش سامانه ی عصبی مرکزی و محدودیت های حسی و نگرش منفی و درک نادرست خانواده و آموزگاران از نیازها و توانایی هایشان، از بازی و حرکت بازداشته می شوند.
چهارشنبه, ۱۱ آذر
کتاب "کودکان با آسیب بینایی و آموزش تلفیقی" برای آموزگاران، مربیان، مدیران و برنامه ریزان آموزشی مراکز و مدارس " تلفیقی" نوشته شده است. مراکز و مدارس آموزشی تلفیقی، مراکزی هستند که دانش آموزان با آسیب بینایی در کنار سایر همسالان بینای خود به تحصیل می پردازند.
یکشنبه, ۲۲ دی
"من نابینا نیستم، فقط خوب نمی بینم!" شامل پیشنهادهایی است برای بهبود کارآیی افراد کم بینا، که می تواند برای خانواده هایی که فرزند کم بینا یا دچار آسیب دیدگی بینایی دارند و مربیانی که کار توانبخشی و آموزش این افراد را به عهده دارند، مورد استفاده قرار گیرد.
شنبه, ۲ آذر