شعر کتاب خوب

شعر کتاب خوب
نویسنده: 
عباس یمینی شریف
ویراستار: 
گروه ویراستاران کتابک

شعر کتاب خوب - عباس یمینی شریف

من یار مهربانم
دانا و خوش بیانم

گویم سخن فراوان
با آن که بی زبانم

پندت دهم فراوان
من یار پند دانم

من دوستی هنرمند
با سود و بی زیانم

از من مباش غافل
من یار مهربانم

عباس یمینی شریف

راهنما

عضویت در کانال تلگرام